Test wiedzy – lekcja 18

W okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Umowa spółki nie może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika.

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

Uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu nie może przyznawać uprawnionemu więcej niż dwa głosy na jeden udział.

Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.


Komentarze

Dodaj komentarz

Copyright © 2020 Adam Kubicki. Kursy obsługuje platforma WP Idea.