Test wiedzy – lekcja 8

POWRÓT DO LEKCJI

Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.

Z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd.

Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach.

Jeżeli spółka została zawarta na czas nie oznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na sześć miesięcy naprzód na koniec roku obrachunkowego.

Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce nie więcej niż dwie osoby, które będą wykonywały ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki.


POWRÓT DO LEKCJI

Copyright © 2020 Adam Kubicki. Kursy obsługuje platforma WP Idea.