Test wiedzy – lekcja 5

POWRÓT DO LEKCJI

W przypadku gdy zmarł spadkodawca  i nie sporządził testamentu, uprawnionymi do dziedziczenia z ustawy są:  współmałżonek, dzieci i rodzice spadkodawcy.

W przypadku kiedy spadkodawca zmarł i nie miał dzieci  uprawnionymi do dziedziczenia z ustawy są:  współmałżonek i rodzice spadkodawcy.

W przypadku dziedziczenia z ustawy, w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i małżonek spadkodawcy. Otrzymują spadek w częściach równych, ale część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/3 całości spadku.

Testament spadkodawcy może określać, które składniki majątku przekazuje poszczególnym spadkobiercom.

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – jedna czwarta wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo jego uzupełnienia.

Jedno z rodziców spadkodawcy nie żyje, rodzeństwo dziedziczy jego udział w częściach równych (jeżeli brat lub siostra nie żyją, przechodzi to na zstępnych, czyli na ich dzieci, wnuki itd.).

Spadkobierca  ustawowy nie może  zrzec  się  dziedziczenia przed śmiercią spadkodawcy.

Darowizny  (odbiegające  od  drobnych  darowizn)  dokonane  przez spadkodawcę za życia mają wpływ na określenie wartości spadku, która z kolei ma wpływa na wartość  zachowku. W  przypadku  darowizn  na  rzecz  spadkobierców  bez  znaczenia  jest czas dokonania tej darowizny.

W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca nie może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

Jeżeli uprawniony do zachowku nie może otrzymać go od spadkobiercy, może żądać od osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny doliczony do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku.

Okres przedawnienia roszczeń z tytułu zachowku i roszczeń o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń wynosi 5 lat od ogłoszenia testamentu.

Osoby niespokrewnione nie mogą dziedziczyć z ustawy. Jeśli chcemy takim osobom przekazać pieniądze lub inne składniki majątku i przekazanie ma nastąpić po naszej śmierci, musimy uwzględnić te osoby w testamencie.

W przypadku śmierci pracodawcy i wygaśnięcia umów o pracę pracowników zatrudnionych u tego pracodawcy, pracownikom przysługuje odszkodowanie za okres niewykorzystanego wypowiedzenia umowy o pracę. Wartość odszkodowania przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.


POWRÓT DO LEKCJI

Copyright © 2020 Adam Kubicki. Kursy obsługuje platforma WP Idea.