Regulamin

Nazywam się Adam Kubicki i jestem twórcą kursów on-line zamieszczonych na tej stronie. Kursy tworzę w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Moje dane rejestrowe: Indus Adam Kubicki, ul. Hubala 7/42, 94-048 Łódź, NIP: 7271018323.

Poniżej znajduje się regulamin kursu, w którym znajdziesz informacje m.in. o procedurze zakupu dostępu do kursu, zasadach korzystania z kursu, sposobach płatności za udział w kursie, procedurze odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących kursu, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@isu.edu.pl.

 §1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator– Indus Adam Kubicki, ul. Hubala 7/42, 94-048 Łódź, NIP: 7271018323.
 • Konsument– osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Kurs – kurs on-line, którego twórcą jest Administrator,
 • Przelewy24.pl – serwis płatności elektronicznych Przelewy 24.pl wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

 §2 Postanowienia wstępne

 1. Administrator stworzył Kurs i umożliwia Użytkownikowi odpłatne uzyskanie dostępu do Kursu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Zakupu Kursu może dokonać wyłącznie Użytkownik, który ma miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Do korzystania z Kursu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Poszczególne elementy Kursu mogą wymagać spełnienia dodatkowych warunków technicznych, takich jak korzystanie z określonej przeglądarki internetowej, posiadanie urządzenia i aplikacji umożliwiającej odtworzenie plików .mp3 oraz przeglądanie plików .pdf.
 2. Użytkownik nie może uzyskać dostępu do Kursu anonimowo ani pod pseudonimem. Zakup dostępu do Kursu wymaga podania określonych danych osobowych, które przetwarzane są przez Administratora zgodnie z postanowieniami polityki prywatności dostępnej pod adresem https://isu.edu.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Zakazane jest podczas zakupu Kursu oraz podczas korzystania z Kursu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy internetowych.
 4. Wszystkie ceny widoczne na stronach sprzedaży są cenami brutto.

  §3 Zawartość i przebieg Kursu

 1. Kupując dostęp do Kursu, Użytkownik uzyskuje ten dostęp na okres 12 miesięcy. Po tym okresie Użytkownik może przedłużyć dostęp do kursu na kolejny rok w cenie 25% ceny zakupu kursu.
 2. Kurs dostępny jest na specjalnej platformie kursowej, do której Użytkownik loguje się z wykorzystaniem nazwy użytkownika oraz hasła. Dane dostępowe Użytkownik otrzyma w wiadomości powitalnej, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu.
 3. Zawartość Kursu opisana jest na stronie reklamowej Kursu.
 4. Zawartość Kursu zostanie udostępniona Użytkownikowi poprzez przesłanie mu na jego adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia informacji pozwalających uzyskać dostęp do zawartości Kursu.
 5. Komunikacja między Użytkownikiem a Administratorem w czasie trwania Kursu będzie odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Oznacza to, że Użytkownik może otrzymywać od Administratora wiadomości e-mail związane z przebiegiem Kursu.
 6. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z zawartością lub przebiegiem Kursu Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail kontakt@isu.edu.pl.

  §4 Prawa autorskie do Kursu oraz informacje zawarte w Kursie

 1. Prawa autorskie do Kursu i jego zawartości przysługują Administratorowi.
 2. Poprzez wzięcie udziału w Kursie, Użytkownik nie nabywa żadnych praw lub licencji do Kursu. Użytkownik może korzystać z Kursu w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 3. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie zawartości Kursu bez zgody Administratora stanowić będzie naruszenie praw autorskich Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną Użytkownika.
 4. Informacje zawarte w Kursie w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako porada w indywidualnej sprawie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzysta informacje przekazane mu w ramach Kursu. W szczególności Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez Użytkownika na podstawie informacji przekazanych w ramach Kursu.

  §5 Zakup dostępu do Kursu

 1. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać dostęp do Kursu, musi podjąć następujące kroki:
 • przejść na stronę sprzedażową znajdującą się pod adresem https://isu.edu.pl, 
 • wybrać interesujący go kurs, 
 • wypełnić formularz zamówienia, 
 • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, 
 • dokonać płatności ceny za dostęp do Kursu (płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie serwisu Przelewy24.pl).

2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownikowi zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną oraz fakturę (jeżeli w ramach formularza zamówienia wyraził chęć otrzymania faktury poprzez zaznaczenie stosownej opcji).

§6 Płatności on-line

 1. W ramach procedury, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość dokonania płatności za dostęp do Kursu za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Administratorem bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Użytkownik musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając  wiadomość e-mail na adres kontakt@isu.edu.pl z tematem „Odstąpienie do umowy”.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeśli Użytkownik otrzymał fakturę za dokonany zakup, na jego adres e-mail wysłana zostanie faktura korekta, a zwrot dokonany zostanie po mailowym potwierdzeniu przez Użytkownika otrzymania faktury korekty.

§8 Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje związane z Kursem, przesyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@isu.edu.pl z tematem „Reklamacja”. Wiadomość powinna zawierać oznaczenie Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie związane z reklamacją.
 2. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni, przesyłając odpowiedź na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

§9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz wykorzystaniem plików cookies i innych technologii śledzących opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://isu.edu.pl/polityka-prywatnosci/

§10 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna
jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych na stronie Kursu dostępnej pod adresem https://isu.edu.pl bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2018 r.

Copyright © 2020 Adam Kubicki. Kursy obsługuje platforma WP Idea.