Test wiedzy – Lekcja 13

W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Jako dzień bilansowy przyjąć należy, w przypadku śmierci wspólnika, dzień śmierci.

W przypadku likwidacji spółki jawnej nowe interesy mogą być podejmowane do końca roku obrotowego.

Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody większości wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.

Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na trzy miesiące przed końcem roku obrotowego.

W przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej jego spadkobierca może żądać przekształcenia tej spółki w spółkę komandytową i przyznania statusu komandytariusza.

Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.

Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała wspólników, konieczna jest jednomyślność wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki.

W przypadku braku osobnych regulacji w umowie spółki, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach, ale uczestniczy w stratach proporcjonalnie do wartości wkładu.

Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.


Komentarze

Dodaj komentarz

Copyright © 2020 Adam Kubicki. Kursy obsługuje platforma WP Idea.